خانه

از دانشگاه تا بازار کار!

روی مهم ترین دارایی زندگیت سرمایه گذاری کن.

صرفه جویی در زمان و هزینه

عدم نیاز به حضور فیزیکی فراگیران
این امر موجب کاهش هزینه آیتم‌های آموزشی (استاد، ایاب ذهاب، تجهیزات، پرتی زمان و …) می‌گردد.

بازدهی در یادگیری

روند ساختار چرخشی دوره (دریافت فیدبک‌های مختلف) فرآیند یادگیری را تا ۹۰ درصد تکمیل کرده و باعث افزایش سرعت در یادگیری می‌شود.

تعامل و ارزیابی پیوسته

استاد با اشیایی که در اختیار دارد اهداف یادگیری را به صورت تعاملی و با ارزشیابی‌های در حین و بعد از دوره پیگیری می‌کند.