مدیریت دانش در صنعت ساختمان

مدیریت دانش در صنعت ساختمان

ساختار دانش تشکیل شده از دانش ضمنی و دانش عینی یا دانش درونی و دانش بیرونی یا *جا مانده ف در واقع دانش ضمنی یا دانش درونی بر اساس تجربه افراد از یک حوزه تخصصی و در سالیان متماری تولید می گردد و حاصل تجربه یا همان آزمون **که متخصص در پروژه های مختلف انجام می دهد و دانش عینی یا **و فایل های آموزشی است .

که افزود با مطالعه آن بخشی از دانش * را یا سازنده آن را به دست ما آورند ولی نمی توان عنوان نمود که همه دانش به آن خواننده یا دریافت کننده اطلاعات منتقل می شود.

در واقع نقش مدیریت دانش مستند سازی دانش متخصصین از روش های گونگون است . مدیریت دانش در صنعت ساختمان اکنون دغدغه بسیار مهمی گردیده است چرا که با گذشت زمان و با از میان رفتن اهل فن ساختمان ، دانش ها نیز از میان می روند لذا برای مستند سازی و انتقال دانش از نسل ما به نسل * دیگر نیاز به مدیریت دانش و انتقال آن در بستر های مختلف ضرورت دارد

متاسفانه در معماری سنتی ما این مهم * مورد بررسی و پیاده سازی قرار نگرفته است و دانش متخصین و استادان فنی قرن های گذشته معماری ما مستند سازی و مدیریت نگردیده است به طوری که ما امروز نقشه ها و اطلاعات * از این بنا ها ی ماخر نداریم **مدیریت دانش در سال های آتی یکی از فرصت های شغلی در صنعت ساختمان خواهد بود تا بتوان دانش را از **منطق به ماشین های هوشمند متخصص انتقال داد .