جزئیات

نام

مهدی مسعودی آشتیانی

نام خانوادگی

مسعودی آشتیانی

نام کاربری

MehdiMasoudi

جنسیت

مرد

بیوگرافی

بیوگرافی

کارشناس ارشد مهندسی معدن – استخراج معدن
دکتری تخصصی علوم سیاسی – اندیشه سیاسی
مدرس دانشگاه